دانشکده های پزشکی کشور اعتباربخشی شدند/ اخطار به ۱۸ دانشکده

دانشکده های پزشکی کشور اعتباربخشی شدند/ اخطار به ۱۸ دانشکدهردیف
عنوان دانشکده
سال تأسیس
عنوان احکام اعتباربخشی

۱
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۳۱۳
تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت سه سال

۲
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
۱۳۲۷
تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت سه سال

۳
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۱۳۲۶
تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت دو سال

۴
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
۱۳۲۸
تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت دو سال

۵
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
۱۳۲۸
تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت دو سال

۶
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۱۳۲۹
تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت دو سال

۷
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
۱۳۳۸
تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت دو سال

۸
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
۱۳۵۲
تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت دو سال

۹
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان
۱۳۵۴
تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت دو سال

۱۰
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
۱۳۵۵
تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت دو سال

۱۱
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
۱۳۵۶
تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت دو سال

۱۲
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
۱۳۵۶
تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت دو سال

۱۳
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
۱۳۶۲
تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت دو سال

۱۴
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل
۱۳۶۴
تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت دو سال

۱۵
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
۱۳۶۵
تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت دو سال

۱۶
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
۱۳۶۵
تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت دو سال

۱۷
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
۱۳۶۵
تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت دو سال

۱۸
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
۱۳۶۷
تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت دو سال

۱۹
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
۱۳۶۷
تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت دو سال

۲۰
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
۱۳۶۹
تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت دو سال

۲۱
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
۱۳۷۱
تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت دو سال

۲۲
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
۱۳۷۲
تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت دو سال

۲۳
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد
۱۳۸۹
تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت دو سال

۲۴
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آبادان
۱۳۹۲
تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت دو سال

۲۵
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا
۱۳۵۶
تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یک سال

۲۶
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان
۱۳۶۳
تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یک سال

۲۷
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
۱۳۶۴
تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یک سال

۲۸
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
۱۳۶۵
تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یک سال

۲۹
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۳۶۵
تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یک سال

۳۰
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک
۱۳۶۵
تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یک سال

۳۱
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
۱۳۶۶
تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یک سال

۳۲
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
۱۳۶۶
تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یک سال

۳۳
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان
۱۳۶۷
تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یک سال

۳۴
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
۱۳۷۲
تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یک سال

۳۵
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
۱۳۷۲
تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یک سال

۳۶
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش (آجا)
۱۳۷۳
تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یک سال

۳۷
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
۱۳۷۴
تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یک سال

۳۸
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم
۱۳۸۳
تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یک سال

۳۹
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زابل
۱۳۸۵
تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یک سال

۴۰
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
۱۳۸۷
تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یک سال

۴۱
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
۱۳۸۷
تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یک سال

۴۲
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
۱۳۸۸
تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یک سال

۴۳
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز
۱۳۹۰
تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یک سال

۴۴
دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
۱۳۹۰
تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یک سال

۴۵
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دزفول
۱۳۹۱
تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یک سال

۴۶
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر
۱۳۹۷
تایید صلاحیت دوره آموزش پزشکی عمومی دانشگاه به مدت یک سال

منبع: خبرگزاری مهر

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code